Class Schedule

Children 3 Yrs. White Belt Class: 30 min             White Belt Class: 40 min

Yellow Belt Class: 50 min                                       Self-Defense Class: 50 min

Sparring Class: 60 min

King TKD Class Schedule 2

Watch For New Classes Coming Soon!